چارت آموزشی

چارت سازماني دبستان شهيدان جواد نيا در سال تحصيلي 1395- 1394

مديريت: خانم كبرا افراسيابي

معاونت آموزشي: خانم زهرا عیوضی

معاونت پرورشي: خانم فاطمه حسایی

معاونت اجرايي: مژگان کریمزاده

 


آموزگاران پايه چهارم: خانم مریم بخشی پور–  خانم روزبهی -

آموزگاران پايه پنجم: خانم صیرفیان - خانم شاهمحمدی- خانم هادی زاده

آموزگاران پایه ششم : خانم فروردین-  خانم یافتیان- خانم دولتی

مربيان پيش‌دبستاني: خانم عبدی

مربي ورزش: خانم بصائری

مربي بهداشت: خانم تقیلی

سرايدار: اقای سید علی وقاری

خدمتگزار:تعداد بازدید : 2886