گروه پایه چهارم

 ارزشيابي توصيفي چيست؟ ارزشيابي توصيفي رويكردي در ارزشيابي تحصيلي –تربيتي است كه با استفاده از ابزار هاوروش هاي مناسب (پوشه كار، آزمون ،مشاهدات) اطلاعات لازم را در ابعاد مختلف ياد گيري متناسب با جذبه هاي مختلف شخصيت براي شناخت دقيق دانش آموزان در اختيار معلم واولياء قرار مي دهد تابراساس آن تدابير مناسب براي بهبود شرائط و فرايند ياددهي – يادگيري پيش بيني و اجرا شود. ابزارهاي ارزشيابي توصيفي 1-   آزمون هاي (كتبي – عملكردي):ابزاري است براي اندازه گيري و سنجش آموخته هاي دانش آموزان 2-  برگ ثبت مشاهدات(فهرست مشاهدات – فهرست واقعه نگاري ) ثبت مشاهدات روشي است براي ثبت و توصيف وقايع و رفتار هاي قابل مشاهده دانش آموز در حيطه هاي مختلف كه اطلاعات مناسبي رابراي شناخت دقيق تر دانش آموز در اختيار معلم و اولياءقرار مي دهد. 3-  تكاليف درسي: يكي ديگر از ابزار هاي مهم ارزشيابي توصيفي است كه معلم مي تواند با مديريت مناسب از آن براي سنجش دقيق عملكرد دانش آموز استفاده نمايد.معلم در باز خورد مي تواند زمينه افزايش كيفيت كار دانش آموز را فراهم نمايد. الف-تكاليف عمومي ب – تكاليف انفرادي 3- تكاليف گروهي 4- پوشه كار (كار نما): مجموعه اي از نمونه ي كار دانش آموزا ن كه در جريان ياددهي يادگيري هدفمند جمع آوري گشته ،آگاهانه انتخاب شده ومنظم سازمان دهي شده و بيانگر ميزان پيشرفت ،تلاش و موفقيت دانش آموز است.و همچون آلبوم تصاوير گوناگون ودر مسير رشد دانستن ،توانستن و بكار بستن دانش آموز را در مراحل مختلف فرايند ياددهي – يادگيري به نمايش و قضاوت مي گذارد كه به معلم ،دانش آموز ووالدين هنگام بررسي و مشاهده ي آن اطلاعات ارزشمندي راارائه مي دهدتابراساس تلاش هاوفعاليت هاي خود را پيگيري نمايد. اجزاء پوشه كار: الف-پوشه كار(مي توان از كلر بوك يا كلاسور براي منظم تر بودن آن استفاده كرد) ب- جلد و مشخصات در قسمت شيرازه هم نام و نام خانوادگي را مي نويسيم
ج- فهرست محتوا : مي توان درس ها را جدا كرد و يا تمام درس ها را در هرما ه به طور جداگانه گذاشت.  د- برگه شرح حال دانش آموزه- محتوا: محتواي پوشه كار بايد مجموعه اي از نمونه كار هاي مرتبط به هم پيوسته و فرايندي دانش آموز را شامل  مي گردد كه علاوه بر بازده عملكرد يادگيري  نارسايي هاي يادگيري دانش آموز و نحوه ي رفع مشكلات و اصلاحات آن ها را نيز نشان دهد. 1-   برگه خود ارزيابي دانش آموز 2-  زماني كه دانش آموز به پوشه كار خود مراجعه مي كند و يا نمونه كارهاي خودرادر پوشه كار قرار مي دهد يا با كنترل محتواي پوشه كار شواهد ضعيف خودرا بهبود مي بخشد ، آگاهانه يا نا آ گاهانه به ارزيابي از كار خود مي پردازد و خود ارزيابي را كه مهارت مهمي براي پيشرفت يادگيري است فرا مي گيرد.تعداد بازدید : 1210